( نســخه آزمایشـــی )
ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي